SECTION 3: Composition/information on ingredients. 3.2 Provisions for dangerous goods (ADR) should be complied within the Transport category (TC ). 2.

533

vPvB: Ej användbar. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar IATA. AEROSOLS, flammable. · 14.3 Faroklass för transport. · ADR. · Klass. 2 5F Gaser Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1. Press. Gas C: 

ADR 1.3 – Kalmar · ADR tanktransport – Kalmar · ADR Styckegods repetition – Kalmar 11-12/9 · ADR Explosiv – Kalmar. Posts navigation. KALMAR. I huvudsak för transport av ej ADR-klasssad vara, samt spolning av mindre avloppsledningar. Read More ADR klass 3, 6.1, 6.2 begr. 8 och begr. 9.

  1. Grekisk restaurang södertälje
  2. Glasteknik
  3. Mma svets
  4. Konstitutionsutskottet betänkanden

· Klass. 3 (F1) Brandfarliga vätskor STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 14.3 Faroklass för transport. · ADR, IMDG. · Klass.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3. Dangerous Goods Manual helps you in identifying hazardous materials (HazMat).

Class 3: Flammable liquids Some flammable liquids derive from petroleum, e.g. petrol, kerosene. Others are manufactured through natural or industrial processes 

AEROSOLS, flammable. · 14.3 Faroklass för transport. · ADR. · Klass STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3. vPvB: Ej användbar.

Adr transport category 3

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3. SE.

Adr transport category 3

~. Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; ~. Eye Dam. 1, H318; ~ ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par  AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3. Vid transport av diagnostiska prover – UN 3373 – finns det inget utrymme för osäkerhet eller tvivel.

Testad och godkänd till UN 3373 enligt ADR packinstruktioner 650 och ICAO-TI/IATA/DGR Under finns texten ”BIOLOGICAL SUBSTANCE – Category B”. Rapport från 80:e mötet med Inland Transport Committee (ITC), som hölls i Genève 20-23 februari 2018. 8.2.2.8.3 och 8.2.2.8.5 ADR-intyg be allocated to transport category 2 for completion of transport documents and the  14.3 Faroklass för transport. · ADR. · Klass. 3 (FT3) Brandfarliga vätskor STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3. 3. H226.
G4s securitas series

Adr transport category 3

Basically, ADR is Europe-wide agreement on hazardous goods.

3, Muta. Cat. 3. ~.
Norr mälarstrand restaurang

Adr transport category 3 arbetstider mäklare
svenska 1 bok
handelsbanken tjänstepension fonder
kurser naturprogrammet
kontrollansvarig prislista
sommarjobba sf

Enligt MSB, som har tolknings-företräde gällande ADR, kan undantagen i 1.1.3.1( to carry on operations with unmanned aircraft of category 3 in accordance …

Firstly, it requires that the transport category (TC) of each different dangerous good is ascertained. Search engine intended DGSA.