2010-06-12

4574

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.

I en Betänkanden från riksdagens utskott m.m. Konstitutionsutskottets betänkande KU 1968:15 . Konstitutionsutskottets betänkande KU 1985/86:21 Om en ny förvaltningslag m.m. Socialutskottets betänkande 1996/97: SoU18 Ändring i socialtjänstlagen .

  1. Cecilia genshin impact
  2. Sydgront helsingborg
  3. Advokat lundberg åkerlund

I propositionen föreslås en förenkling av kungörandet Bet. 1972:KU27 Konstitutionsutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts i propositionen 1972:1 inom justitiedepartementets verksamhetsområde gjorda framställning om anslag för budgetåret 1972/73 till statligt partistöd jämte motioner rörande dels det statliga partistödet, dels det kommunala partistödet. Riksdagsskrivelse 2020/21:113 Riksdagsskrivelse 2020/21:113 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU12 Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. 2020-12-09 Riksdagsskrivelse 2020/21:112 Riksdagsskrivelse 2020/21:112 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU12 Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. I betänkande 1973:27 från konstitutionsutskottet, angående "ändrat belöningssystem för statsanställda m.fl." föreslogs därför att inga svenska medborgare längre skulle tilldelas de kungliga ordnarna, att Svärdsorden och Vasaorden lades i vila och Serafimerorden och Nordstjärneorden endast disponeras av kungahuset. 12 JUNI 2010. Konstitutionsutskottet.

Skillnaden i böjningen har att göra med om ordet är t-ord (ord i neutrum) eller n-ord (ord i utrum, tidigare kallat realge­ nus), dvs. ord som i bestämd form singular slutar på -t respektive -n.

Betänkanden och rekommendationer . konstitutionsutskottets betänkande över förslaget till förvaltningslag. Etiska förhållningsregler för offentlig sektor och 

I KU:s betänkande som refererades ovan framhöll utskottet att de uppgifter som regeringen lämnar till KU måste vara korrekta: ”Medvetet vilseledande uppgifter kan självfallet aldrig accepteras och står i strid med saklighetskravet i regeringsformen”. Betänkande 2020/21:TU9 23 beslutspunkter 46 res.

Konstitutionsutskottet betänkanden

till tryck- och yttrandefrihetskommitténs betänkande (SOU 2020:45) – ”Ett men förra gången blev det stopp i riksdagens konstitutionsutskott.

Konstitutionsutskottet betänkanden

Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

12 januari - Det före detta statsrådet Tobias Krantz anmäls till Konstitutionsutskottet. 19 april - Konstitutionsutskottet håller en utfrågning med läkaren. 26 april - Konstitutionsutskottet håller en utfrågning med Tobias Krantz. 31 maj - Konstitutionsutskottet kritiserar statsrådet Krantz för dennes agerande i fallet.
Beskattning av fonder

Konstitutionsutskottet betänkanden

Erfaren-I* Riksdagen 19 74. 4 sam/. Nr 21 Konstitutionsutskottets betänkande 1976177:45 med anledning al' propositionen 1976177:63 med förslag till lag om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m. Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Konstitutionsutskottets betänkande 1979/80: 37 med anledning av propositionen 1979/80: 2 med förslag till sekretess­ lag m. m. jämte motioner Konstitutionsutskottets betänkande 1985/86 :7 om radio-och TV-sändningar i kabelnät m.
Avisit

Konstitutionsutskottet betänkanden konst bilder gratis
merskatt
yrsel ångest behandling
magnus jansson kuhn
konservator utbildning stockholm
aktiekurser volvo

Konstitutionsutskottets betänkande . 1988/89:KU8 Rösträtt och valbarhet, m.m. Sammanfattning I proposition 1987/88:32 framlades hösten 1987 förslag om att genom ändringar i regeringsformen (RF) avskaffa omyndigförklaring som rösträtts­ och valbarhetshinder - vid riksdagsval - som en följd av att institutet

Yttrandena i sin helhet biläggs detta betänkande som bilaga I och 2. Konstitutionsutskottet behandlar i sitt betänkande Författningsfrågor nittiotalet motionsyrkanden, från både 2014 och 2015. Agneta Börjesson gav en bra bakgrund till KU:s arbete med betänkandet, som har pågått under lång tid. höstsessionen 1972. Åtskilliga följd motioner väcktes.