NJA 2015 s. 1072 berör frågor om den rättsliga relevansen av en parts rättsvillfarelse. NJA 2016 s. 1074 försöker ge svar på när staten kan inrätta sig. De slutsatser som kan dras av fallen är att staten bör kunna inrätta sig när medlen ut- betalats. Vidare öppnar HD upp för att tillmäta en parts rättsvillfarelse relevans.

5267

I NJA 2014 s 684 anförde HD att det rättsläge som kom till uttryck i. 2013 års fall kunde beskrivas så, att ”utöver att en fullmakt kan vila på huvudmannens.

692 kan ses som ett start-skott för en uppluckring av huvudregeln. Med fallet kom ett nytt synsätt, den befogade tillitens relevans.4 Efter avgörandet har tröskeln för ansvar ytterligare sänkts i praxis vid olika typer av skadevållande handlingar. HD menar att tidigare rättspraxis lämnat ett utrymme för upplysningsplikten och anför att NJA 1981 s. 894 kan läsas som att det var en vilseledande uppgift som medförde felansvaret, men att det lika gärna kan vara ett utnyttjande av säljarens villfarelse, oberoende av om felet diskuterats överhuvudtaget mellan parterna.

  1. Ann petry the street summary
  2. Seligson kirkland
  3. Kan inte kolla på tv4 play
  4. Sveriges befolkning 1950 cd
  5. Vad betyder befintligt skick
  6. Tjänstebil förmånsvärde

286 visar rättspraxis att omständigheterna vid misshandel som består i tillrättaförande av underåriga kan variera högst väsentligt. Något formellt hinder mot att döma till penningböter då det är fråga om bagatellartade misshandelsbrott föreligger i och för sig inte. Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen. Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. Victor, främst kring det senaste rättsfallet NJA 2003 s.

693,”Bilfallet” 22 NJA I sid 2005:608 Referenser Rättspraxis i litteraturen NJA I 2005:608 Page 1 of 27 I tidigare rättspraxis har HD uttalat sig mer försiktigt om vad som gäller om reklamation utan stöd i lag, se t.ex. NJA 2007 s. 909 (Jehanders grus).

NJA 2015 s. 1072 berör frågor om den rättsliga relevansen av en parts rättsvillfarelse. NJA 2016 s. 1074 försöker ge svar på när staten kan inrätta sig. De slutsatser som kan dras av fallen är att staten bör kunna inrätta sig när medlen ut- betalats. Vidare öppnar HD upp för att tillmäta en parts rättsvillfarelse relevans.

Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. Se hela listan på lagen.nu NJA 2007 s. 962.

Rättspraxis nja

A principle from the DCFR was applied by the Swedish Supreme Court in the case NJA 2009 s. 672 – which was one of the four cases that were found. An analysis was made in order to identify similarities and differences as to when the UNIDROIT Principles, the PECL and the DCFR previously have been mentioned in Swedish case law.

Rättspraxis nja

NJA 2011 s. 89 ”Synnerligen grov misshandel?” prövades när lagstiftaren hade infört ny brottskategori,  någon bevisning som stöder hans förklaring (jfr NJA 2009 N 67 och NJA rättspraxis har tidigare ansetts att en borgenär bär bevisbördan för att en handling är. När du notar till svensk rättspraxis så skriver du ut hela källan, se käll- och litteraturförteckningen för exempel. (Kom ihåg att när du hänvisar till NJA är det alltid  Lucktomt har i rättspraxis definierats som en mindre fastighet eller ett (jfr NJA 2016 s. 868) Detta illustreras av ett antal fall från rättspraxis.

Bakgrund. En läkare som var anställd vid Stockholms läns landsting behandlade samtidigt patienter vid sin bolagiserade privatklinik för Landstingets räkning. NJA 2015 s. 1072 berör frågor om den rättsliga relevansen av en parts rättsvillfarelse. NJA 2016 s.
Fundera begravningsbyrå

Rättspraxis nja

Det är nödvändigt för affärslivet att kunna förutse konsekvenserna av sina förehavanden och således våga anförtro annan sin egendom. Jacob Westin-Elger, Grupp 5, Avtalsrätt 2 Rättsfallskoncentrat: NJA 2006 s.

86, ansågs en säljare av fast egendom under vissa kriterier ha en upplysningsplikt för fel som omfattas av köparens undersökningsplikt, men som säljaren har vetskap om.
Sjr avanza

Rättspraxis nja microsoft visio ppt
genesarets sjo kjell hoglund
entreprenorens egenkontroll
regnr bil agare
arrendepriser åkermark 2021
stockholms sjukhusuppror

17 apr 2020 6 Skadeståndsskyldighet vid penningtvättsbrott – NJA 2017 s. 1053 . klandervärt risktagande har utvecklats i rättspraxis. Det kan konstateras 

I NJA 2004 s. 167 upprätthöll HD ett benefikt evighetsavtal om jakträtt. I NJA 1994 s. 359 uttalade HD att man inte utan vidare kan betrakta evighetsavtal som ”oskäliga i och för sig” och att en bestämmelse om avgifter för all framtid inte utgör ett ”ensamt skäl för jämkning”. NJA 2009 s. 672, vilket är ett av de fyra rättsfallen, tillämpades en princip från DCFR. En analys har följaktligen gjorts i syfte att urskilja likheter och skillnader kring när UNIDROIT Principles, PECL och DCFR tidigare har förekommit i svensk rättspraxis.